Inleiding leerlingen

Inleiding leerlingen-modulen (Bedrijfsadministratie voor het AOC)

In het onderwijs zijn actuele ontwikkelingen gaande in de richting van een meer praktijkgerichte benadering. Daarmee wordt gedoeld op een samenspel van kennis, inzicht, vaardigheden, verantwoordelijkheid e.d., waarover je moet beschikken om goed te kunnen functioneren. In een voortdurend veranderende samenleving moet je in staat zijn om nieuwe ontwikkelingen op te pakken.

Waar in het traditionele MBO-onderwijs de aandacht soms beperkt bleef tot "theoretische" feitenkennis, groeit in het moderne onderwijs ook de aandacht voor praktische vaardigheden, actuele beroepsgerichte toepassingen, alsmede motivatie, inzet, zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid.

Bij een "exact en nuchter vakgebied" als bedrijfsadministratie blijven kennis en inzicht natuurlijk van groot belang. De basiskennis en boekhoudkundige principes hierin zijn ook minder aan actualiteit onderhevig. Wel zijn er steeds verder geautomatiseerde toepassingen (computerboekhouden), fiscale ontwikkelingen e.d., die opgepakt moeten kunnen worden.

Als aspirant-ondernemer (niveau 3/4) beschik je over voldoende kennis, inzicht en praktische vaardigheden om de financiële en fiscale administratie van je MKB-onderneming in te richten, te verzorgen, te doorzien, en aan te leveren bij je boekhouder, zodanig dat je kunt voldoen aan je financiële en fiscale verplichtingen, en dat je tevens voldoende inzicht opbouwt t.b.v. de financiële bedrijfsvoering van je onderneming.

Hoe wordt in dit studiemateriaal vorm en inhoud gegeven aan de ontwikkeling van je kennis, inzicht en vaardigheden:

Kennis, principes en voorbeelden van actuele bedrijfsadministratie worden via de teksten aangeboden, toegelicht, verklaard enz. Waar relevant, zijn verwijzingen opgenomen naar actuele informatiebronnen. De docent kan hierbij ook nog instructie en voorzetjes geven, nader toelichten, actualiseren, tips geven, kneepjes aanleren, enz., zowel groepsgewijs als individueel.

Inzicht, begrip en vaardigheden kunnen door je zelf worden ontwikkeld via het doorwerken van de vele vragen, diverse oefenopgaven (toepassen) en casussen (praktijksimulaties); hierbij zijn regelmatig aanwijzingen vermeld; ook hierbij kan je docent coachen: aansturen, bijsturen, controleren e.d.

Het inzicht wordt geleidelijk steeds verder uitgebouwd door een deels concentrische opbouw, d.w.z. te starten met eenvoudige casussen en naderhand steeds meer geïntegreerde eindopdrachten en casus-situaties uit te uitwerken. Tevens is per module achterin een trefwoorden-index opgenomen, zodat je op de betekenis van bepaalde begrippen, waar nodig, vlot even terug kunt grijpen, ook in volgende modules.

Positieve houding en motivatie worden hopelijk versterkt, doordat voorbeelden en opgaven enerzijds voldoende afwisselend zijn, maar anderzijds zodanig op je eigen branche (agrarisch óf MKB) gericht, dat herkenning en beleving maximaal gestimuleerd worden. Zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid : door van sommige oefenopgaven reeds enkele voorbeeld-uitwerkingen aan te bieden als referentie, moet je de meeste opgaven goed zelfstandig kunnen doorwerken. Door systematisch, regelmatig en nauwkeurig te werken, moet het je daarbij mogelijk zijn om een bepaald tempo te realiseren, zoals via een studiewijzer of voortgangs-planning is geadviseerd. Je bent zelf (mede-) verantwoordelijk voor deze voortgang.
Reactie plaatsen