Informatie docenten

Per voorjaar 2019 zijn van beide reeksen (agrarisch en handel/dienstverlening) herziene 4e drukken verschenen (behalve van modulen BA-6). Daarin zijn alle onderwerpen weer geheel geactualiseerd, met name ook fiscaal en juridisch, en met actuele boekjaren.

Inleiding docentenhandleidingen  (Bedrijfsadministratie voor het AOC)

Praktijk-gerichte opzet: deze leermethode is branche-gericht toegesneden, d.w.z. er zijn 2 parallelle modulen-reeksen:

  • 1 reeks voor productiegerichte agrarische branches (bv akkerbouw/veehouderij-branches), alsmede
  • 1 reeks voor (detail-)handel en dienstverlening, (bv groen-/bloem-/dier-/paard-/loonwerk-branches).

Wel zijn basisstructuur, opbouw en indeling van beide series parallel, zodat ook met clustergroepen gewerkt kan worden, maar met name voorbeelden en opdrachten zijn branchegericht ingevuld. Hiermee wordt ook herkenbaarheid en daarmee gerichte motivatie bij de leerlingen in hun specifieke opleidingen nagestreefd. Het MBO beoogt "praktijkgericht" te zijn en daarom is deze leermethode maximaal gericht op directe toepassing in de actuele beroepspraktijk van ondernemers in de betreffende branches. In de moderne beroepspraktijk is de PC niet meer weg te denken. Daarom is de opzet van deze leermethodes tevens gericht op het leren praktisch uitvoeren van een moderne computerboekhouding door deze ondernemers.


Didactische uitgangspunten:

De inrichting van deze leermethode is zo veel mogelijk "zelf-instruerend", daarmee ook gericht op praktijkgerichte ontwikkelingen. Naast contacturen op school wordt de leerling geacht voldoende tijd aan zelfstudie te besteden, om de gestelde eindtermen, alsmede gewenste werkprocessen en vaardigheden te realiseren. Daarom is in de modulen de leerstof zo volledig en actueel mogelijk opgenomen in de tekst, en zijn aansluitende vragen en verwerkingsopdrachten met invulstaten, invulruimte e.d. opgenomen. Verder zijn t.b.v. het zelfstandig werken o.a. aanwijzingen, diverse voorbeeld-uitwerkingen, en een trefwoorden-index opgenomen.


Waar zinvol en relevant wordt verwezen naar externe informatiebronnen. Daarnaast kan de docent instructie, begeleiding en toelichting geven, deels via groepsinstructie, deels via individuele coaching, maar ook grotendeels zelfstandige leertrajecten zijn denkbaar. Overigens is het ook prima denkbaar, in het kader van integratie van ICT-vaardigheden, om leerlingen bepaalde opgaven te laten uitwerken via bijv. Excel. Geïntegreerde eindopdrachten, meestal in casusvorm, staan naast toepassing en integratie van onderwerpen en vaardigheden, in het teken van een gerichte toetsvoorbereiding.

Door de auteurs is de uiterste zorg besteed aan de modulen en de handleidingen, inclusief (fiscale) actualiteit. Evenwel blijft het risico, mede door de omvang en aard, dat er incidenteel errata kunnen insluipen. Mochten docenten/gebruikers errata constateren, dan zijn we zeer erkentelijk om daarop geattendeerd te worden. Reacties en vragen zijn zeer welkom, bvk via de e-mail van opvolgend auteur Jaap Vlaming : info@dgs-leermiddelen.nl.

Ook andere opmerkingen zijn van harte welkom, dit in het belang van alle gebruikers. Gesignaleerde errata, alsmede informatie, tips, mededelingen t/m de 3e druk zijn weergegeven op de website.

Reactie plaatsen