Achtergrond

Achtergronden van de DGS-leermethoden Bedrijfsadministratie

Speciaal voor het AOC-onderwijs Bedrijfsadministratie zijn vanaf 1995 actuele eigentijdse leermethoden ontwikkeld, steeds weer aangepast bij ontwikkelingen, ook m.b.t. de kwalificatiestructuur. Deze methoden worden vanaf 1998 uitgegeven door de in AOC-wereld zeer bekende uitgeverij DGS (De Groene Sector). Deze methoden zijn ook zeer bruikbaar voor diverse administratieve en MKB-ondernemers-opleidingen (ook aan ROC's), voor cursussen en/of zelfstudie.

Doelstellingen van onze praktijkgerichte leermethoden:
  • praktijkgerichte leermethoden in 2 branche-richtingen (agrarische productie resp. MKB-detailhandel/dienstverlening),
  • herkenbaar, uitdagend en motiverend voor leerlingen/cursisten/(aspirant)ondernemers,
  • realistisch, fiscaal/actueel, bijdetijds, gericht op vaardigheden, inzicht en overzicht,
  • door een concentrische voortschrijdende opbouw (o.a. via periodieke geïntegreerde opdrachten) opbouw van een praktisch en helder totaal-beeld bij leerlingen/cursisten,
  • betaalbaar door eenvoudige, maar doeltreffende vormgeving van de modulen als handzame werkboeken.

In nieuwe drukken en oplagen worden periodiek nieuwe en gewenste actualiseringen doorgevoerd. Via onze bedrijfsmatige werkzaamheden in de beroepspraktijk (administratie- en belastingadvies-kantoor) houden we de vinger aan de pols, waar het gaat om actuele ontwikkelingen zoals m.b.t. (fiscale) regelgeving en (computer-)boekhouden.

Achtergronden en ontwikkelingen in de praktijk en in het onderwijs:

In de praktijk blijkt dat voor veel ondernemers de rekening van de boekhouder/accountant behoorlijk kan oplopen, vooral bij uitgebreidere boekhoudingen en/of het geheel handmatig aanleveren van boekhoudgegevens. Steeds meer accountantskantoren ondersteunen de digitale ontwikkelingen, en stimuleren dat hun cliënten de mutaties digitaal aanleveren. Niet alleen kan hierdoor op termijn de accountantsrekening binnen proporties blijven, maar vooral groeit hiermee het kosteninzicht bij de ondernemers zelf in hun bedrijfsvoering ("vinger aan de pols"). Boekhoudpakketten zijn de afgelopen jaren steeds gebruiksvriendelijker geworden. De PC is tegenwoordig in elk bedrijf en gezin aanwezig. Door deze en verdere digitale ontwikkelingen, zoals telebankieren en digitale koppelingsmogelijkheden, zijn er steeds meer ondernemers en/of partners, die de boekhouding zelf ter hand hebben genomen of willen nemen. De jongste ontwikkeling is, dat steeds meer boekhoudbureau's aan hun cliënten/ondernemers aanbieden gebruik te maken van zgn. "on line boekhouden". Hierbij doet de ondernemer de boekhouding zelf via een Internet-verbinding, waarbij de boekhouder als het ware "over de schouder kan meekijken". Bijkomend voordeel is, dat de ondernemer betere gesprekspartner wordt t.o.v. de boekhouder.

In het moderne onderwijs zijn weer regelmatig nieuwe actuele ontwikkelingen gaande in de inrichting van de kwalificatie-structuur. Momenteel vindt de overschakeling plaats in de richting van een nog meer beroepsgerichte kwalificatiestructuur. Gedachte hierbij is, dat je in een voortdurend veranderende samenleving, in staat moet zijn om nieuwe ontwikkelingen in beroep, bedrijf en maatschappij op te pakken. Waar in het traditionele MBO-onderwijs de aandacht soms beperkt bleef tot "theoretische" feitenkennis, en ontwikkeling van inzicht en/of voorbeelden, groeit in het moderne onderwijs daarnaast de aandacht voor praktische vaardigheden, actuele beroepsgerichte toepassingen, alsmede zaken als motivatie, inzet, zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid. Bij een exact en nuchter vakgebied als bedrijfsadministratie blijven kennis en inzicht natuurlijk van groot belang. De basiskennis en boekhoudkundige principes hierin zijn ook minder aan actualiteit onderhevig. En bovendien zijn er wel steeds verder geautomatiseerde toepassingen (computerboekhouden), fiscale ontwikkelingen e.d., die opgepakt moeten kunnen worden.

Kortom: in de huidige en zeker toekomstige beroepspraktijk wordt dus van de ondernemer verwacht, dat deze zelf (een deel van) de administratie op de PC digitaal kan verwerken en aanleveren. Dit dient dan ook een belangrijke doelstelling te zijn in het economie- en administratie-onderwijs aan aspirant-ondernemers, zoals in het MBO. En op het toepassen en doorzien daarvan zijn dan ook de door ons ontwikkelde leermethoden uiteindelijk gericht. Met name de modules BA6 zijn daarin een specifiek doel en verdienen in dit kader extra aandacht: zij bevatten een actuele, praktijkgerichte basis-cursus computerboekhouden *) (branche-gericht), over een geheel boekjaar, inclusief openen, inrichten en afsluiten, met daarin o.a. diverse realistische boekings-stukken, vele praktische kneepjes, BTW-administratie, alsmede een fraaie simulatie van een digitale koppeling met (RABO-)telebankieren (inlezen van telebankier-bestanden, met automatische voorcoderingen van de mutaties).

*) De casussen computerboekhouden zijn hier uitgevoerd in het pakket Agrovision-Mifas. Dit software-pakket, van oorsprong agrarisch, maar ook zeer geschikt voor MKB-administraties én als startpakket, kan door scholen t.b.v. gebruik in het kader van deze DGS-modulen worden aangevraagd bij de leverancier Agrovision BV te Deventer, tel. 0570-664111. Voor het gebruik t.b.v. het onderwijs aan AOC's wordt een kleine jaarlijkse vergoeding voor helpdesk, ondersteuning, updates e.d. in rekening gebracht. Zie ook de website van Agrovision: Agrovision.
Reactie plaatsen